Integritetsinformation

Framtidsfrön

1. Allmänt

Den här integritetsinformationen riktar sig mot Framtidsfröns kundkontakter såsom skolpersonal, tjänstemän inom kommun och region, politiker och andra kontaktpersoner/representanter för verksamheter som Framtidsfrön samarbetar med, samt mot dig som på andra sätt interagerar med oss. Här förklarar vi hur Framtidsfrön behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du är medveten om och förstår varför vi hanterar vissa personuppgifter om dig, hur vi gör det och vilka rättigheter du har. Framtidsfröns behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).

Personuppgiftsansvarig för insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter är Framtidsfrön Ideell Förening (”Framtidsfrön”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 802420-9564, Åsögatan 148, 116 32 Stockholm.

2. Hur personuppgifterna samlas in

Du kan dela med dig av personuppgifter till oss direkt eller indirekt på ett antal olika sätt, såsom när du mejlar eller ringer till oss, när du är i kontakt med någon av våra representanter eller delar med dig av dem via olika formulär. Vi kan även komma att samla in kontaktinformation från ditt företags hemsida eller via LinkedIn, Skolfederation och andra webbplatser.

3. Behandlingar

Kundkontakter

Framtidsfrön behandlar dina personuppgifter för ändamålet att kunna kommunicera med dig och i förekommande fall hantera den affärsrelation vi har med den verksamhet du representerar. Detta är nödvändigt för att etablera eller upprätthålla en affärsrelation med dig och/eller organisationen du företräder. Behandlingen kan bland annat bestå av administrationen av din anmälan till utbildningar, webinarium och aktiviteter. Personuppgifterna kan även användas för att ingå och administrera avtal.  

Följande personuppgifter samlar Framtidsfrön in om dig för att uppnå ändamålen med behandlingen:

  • För- och efternamn, arbetsplats, yrkesroll
  • Kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer till ditt arbete)

Den legala grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer och samarbeten och i sådana avseenden kunna kommunicera med dig i din egenskap av representant för de verksamheter vi har eller vill skapa en affärsrelation med.

Konto på hemsidan

Du har möjligheten att registrera ett konto på vår hemsida för ändamålet att ta del av vårt utbud av bland annat läromedel. För att registrera ett konto kommer vi behandla följande personuppgifter:

  • För- och efternamn, arbetsplats, e-postadress och lösenord

Den legala grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att tillhandahålla innehållet vi har på vår hemsida.

Nyhetsbrev

På vår hemsida har du möjligheten att skriva upp dig för att ta del av vårt nyhetsbrev. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till att du skriver upp dig är att kunna skicka ut nyheter till dig. De personuppgifter vi behandlar för ändamålet är:

  • E-postadress

Den legala grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att tillgodose dig med nyhetsbrev. Enligt marknadsföringslagen (2008:486) krävs ditt samtycke för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig och du ges alltid möjligheten att dra tillbaka ditt givna samtycke vid varje utskick.

Jobbansökan

Söker du jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter för ändamålen att administrera din ansökan och fatta beslut om att erbjuda, eller neka dig, arbete. De personuppgifter vi behandlar för ändamålen är:

  • Kontaktuppgifter (för- och efternamn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, hemadress)
  • Alla uppgifter du väljer att ha med i ditt CV, personliga brev och som du delar med oss under eventuell arbetsintervju – såsom arbetslivserfarenheter och utbildning

Den legala grunden för behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att administrera din jobbansökan. Skulle vi vilja spara din ansökan för framtida rekryteringar är den legala grunden i stället samtycke och vi kommer då kontakta dig för det.

4. Mottagare av personuppgifter

Inom ramen för Framtidsfröns verksamhet och för vår personuppgiftsbehandling behöver vi använda oss av olika IT-verktyg och system. Framtidsfrön kan därför komma att dela dina personuppgifter med leverantörer av sådana system och ta hjälp av andra aktörer för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt. Vi följer alla legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

5. Var personuppgifter behandlas

Vi strävar efter att alltid hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Det kan dock finnas situationer när vi behöver behandla vissa personuppgifter med hjälp av IT-verktyg eller tjänster som tillhandahålls av bolag med etablering och/eller underleverantörer utanför EU/EES. I sådana fall säkerställer vi att det aktuella landet utanför EU/EES har vad som kallas för adekvat skyddsnivå, eller att EU-kommissionens standardavtalsklausuler ingåtts med mottagaren.

6. Lagringstider

Personuppgifter bevaras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. I förekommande fall kan vi behöva spara dina personuppgifter en längre tid om det krävs enligt lag (ex bokföringslagen (1999:1078)) eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsligt anspråk.

7. Dina rättigheter

Integritetsskyddslagstiftningen ger dig vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan finner du en beskrivning av dessa rättigheter:

Rätt till tillgång. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att kostnadsfritt begära en översikt (registerutdrag) om vår behandling av dina personuppgifter. För det fall vi mottar fler än en förfrågan om registerutdrag om dig per år kan vi ha rätt att ta ut en avgift för att hantera din begäran.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om vi har felaktig eller ofullständig information om dig.

Rätt till radering och begränsning. Du har rätt att i vissa fall begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar, exempelvis om uppgifterna inte länge är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Rätt till begränsning. Du har rätt att i vissa fall begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Har du exempelvis bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den mån det är tekniskt möjligt, och att dessa personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig eller ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den mån behandlingen stödjer sig på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vi får dock fortsatt behandla dina uppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

8. Kontakt och klagomål

Vill du kontakta oss med frågor eller ta dina rättigheter i anspråk, vänligen kontakta:

Sofia Talborn Björkvi

sofia.talborn.bjorkvi@framtidsfron.se

072-339 49 59

Har du klagomål på Framtidsfrön behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).