Framtidsfröns årsmöte 2024

Framtidsfröns årsmöte 2024 är den 10 april.

Publicerat den 22 mars 2024.

Onsdagen den 10 april kl. 14 är det dags för Framtidsfröns årsmöte. Mötet kommer att hållas vid Framtidsfröns kontor i Linköping och via Teams. Anmälan för att delta krävs. Varmt välkommen!

 • Datum: Onsdag, 10 april.
 • Tid: 14:00-15:30 (med fika för de som medverkar på plats).
 • Plats: Digitalt via Teams eller DoSpace Link Businesscenter plan 7, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping.

Anmälan till årsmötet

För att anmäla dig till årsmötet, ange namn, arbetstitel och vilken kommun/skola du representerar. Om du ska delta på plats, vänligen ange om du vill ha fika i samband med mötet och om du har några kostpreferenser eller allergier. Du som deltar via Teams kommer att få en länk till mötet skickat till din mejladress.

Kan du inte delta, men vill ta del av årsredovisningen för 2023? Mejla info@framtidsfron.se.

Föredragningslista Framtidsfröns årsmöte

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande vid årsmötet
 • Val av sekreterare till årsmötet
 • Fastställande av röstlängden
 • Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet,
 • Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
 • Fastställande av föredragningslista
 • Styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar,
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Ärende som av styrelsen underställts årsmötet
 • Fastställande av årsavgifter för nästkommande år
 • Val av ordförande i styrelsen
 • Val av övriga ledamöter av styrelsen
 • Val av revisor och revisorsuppleant, en av revisorerna ska om föreningens verksamhet kräver vara auktoriserad
 • Val av tre ledamöter i valberedning
 • Årsmötets avslutande