Välkommen till årsmöte!

Varmt välkommen till årsmöte för Föreningen Framtidsfrön!

Datum: 4:e april 2022

Tid: 11:00-12:00 (Avslutas med lunch för de som medverkar på plats).

Plats: Dospace i Linköping alternativt digitalt via Teams – Inbjudan och länk skickas ut vid anmälan!

Föredragningslista Framtidsfröns årsmöte 4:e april 2022.

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande vid årsmötet
 • Val av sekreterare till årsmötet
 • Fastställande av röstlängden
 • Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet,
 • Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
 • Fastställande av föredragningslista
 • Styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar,
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Ärende som av styrelsen underställts årsmötet
 • Fastställande av årsavgifter för nästkommande år
 • Val av ordförande i styrelsen
 • Val av övriga ledamöter av styrelsen
 • Val av revisor och revisorsuppleant, en av revisorerna ska om föreningens verksamhet kräver vara auktoriserad
 • Val av tre ledamöter i valberedning
 • Årsmötets avslutande

Vill du delta i mötet anmäler du dig med namn, roll och vilken kommun/skola du representerar. Önskar du delta på plats meddelar du ifall du önskar delta på lunch och om du då har några särskilda kostpreferenser.