Dags för årsmöte!

Varmt välkommen till årsmöte för Föreningen Framtidsfrön!

Datum: 13:e april

Tid: 12:30-14:00

Plats: Digitalt via Teams – Länk skickas ut vid anmälan

Föredragningslista Framtidsfröns årsmöte 13 april 2021.

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet
 • Kallelse till årsmöte enligt stadgar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av årsavgift
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen
 • Val av ordförande i styrelsen
 • Arvode till ordförande och vice ordförande
 • Val av revisor och revisorssuppleant
 • Val av ledamöter i valberedning
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Vill du delta i mötet anmäler du dig med namn, roll och vilken kommun/skola du representerar.