Stärk elevers delaktighet och inflytande i utbildningen

Skolverket skriver i sin värdegrund att elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och att de ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna.

Detta är något vi på Framtidsfrön lyfter i flera av våra material som exempelvis vår Inspirationsworkshop.

Diskutera och analysera

Enligt Skolverket har du som rektor ett ansvar att utveckla skolans arbetsformer för att gynna ett aktivt elevinflytande. Nedan kommer förslag på diskussionsfrågor från samma källa som kan hjälpa er att få en bild av hur väl arbetet med elevers delaktighet och inflytande fungerar i din skola. Genom att analysera svaren kan du och eleverna se på vilket sätt elevinflytandet på skolan kan utvecklas. Vilka är styrkorna och svagheterna i verksamhetens arbete? Hur tar ledningsgruppen arbetet med att utveckla systematik i elevinflytandet vidare utifrån den här analysen? Och hur kan eleverna på skolan göras delaktiga i detta arbete?

Diskussionsfrågor

  • Vilka möjligheter har eleverna idag att ta en aktiv del i att vidareutveckla utbildningen?
  • Har ni ett arbetssätt som sätter elevernas delaktighet och inflytande i relation till skolans demokratiuppdrag?
  • Har ni ett övergripande arbetssätt för elevernas till delaktighet och inflytande i utbildningen, till exempel där eleverna har möjlighet att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet?
  • Vad har ni för rutiner för att hålla eleverna informerade i frågor som berör dem?
  • Finns det möjlighet för elevföreträdare och övriga elever att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse?
  • Har elevskyddsombud/elevrådsrepresentant/elevföreträdare på skolan den utbildning, information och den tid som behövs för uppdraget? Har de kunskap om sina rättigheter till ledighet och kompensation för sitt uppdrag?
  • I vilken utsträckning sker en samverkan med elever i skolans likabehandlingsarbete? (Det vill säga arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering och kränkande behandling.)
  • Finns tydliga strukturer och rutiner för när, med vem, om vad och hur delaktighet och inflytande sker på skolan?
  • Är ni uppmärksamma på – och i förekommande fall vidtar åtgärder – så att skolan inte motverkar elevers organisering och inflytande?